สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายรัชชานนท์  ยศชู
2. เด็กหญิงศรุตา  สีหะเนตร
 
1. นายจำเริญ  พุฒขาว
2. นางสาวบุญรินทร์  เรืองแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เสนพรัตน์
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปานชนก  สวนดี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองเสน
3. เด็กหญิงศิรประภา  เกษมศรี
 
1. นางกัณหา  จินตาคม
2. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มาสม
2. เด็กชายภูริภัทร์  ช่วยดิษ
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
2. นายจำเริญ  พุฒขาว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกร  เทพมี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พ่วงแสง
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
2. นางสาวสุนิศา  คงดำ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนาภา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  ไชยเทศ
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
2. นางกัณหา  จินตาคม