สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิฤดี  ดำเด่น
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.17 เงิน 13 1. เด็กหญิงอภิฤดี  ดำเด่น
 
1. นางสาวสุภาณี  พรหมรัตน์พรรณ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐนปนฐ  คงแสง
 
1. นางลยวัย  เสือชาวป่า
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  รอดเนี่ยว
2. เด็กหญิงสุณิสา  ดำเด่น
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  อภัยภักดี
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
2. นางลยวัย  เสือชาวป่า
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พรมเขียด
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง