สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรชนก  จินดานุ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทิพย์อักษร
3. เด็กชายราชันย์  มณีโชติ
 
1. นางจินตนา  รัตนะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 27 1. เด็กชายศุกร์ภชัย  ชัยยัง
2. เด็กหญิงอริสรา  หนูเพชร
 
1. นางสิริพร  ชูเจริญวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายพีรเดช  ขุนรัง
 
1. นางธันยาภรณ์  บุญเรือง