สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรวิภา  จันทร์ดำ
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  สายหมุน
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สายหมุน
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  เพ็ชรคง
2. เด็กหญิงสุนิตา  แก่นแก้ว
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัตร  เอียงกลับ
2. เด็กชายพงศกร  กลับศรี
 
1. นางประทีป  มีเอียด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคฑาวุธ  สังข์มัน
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยเดช
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธีรดา  แก่นทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนะสงคราม
3. เด็กชายเนตรกมลอมตะ  มณีนิล
 
1. นางพัชรินทร์  ฤกษ์วรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศุภณัฐ  แป้นแก้ว
2. เด็กชายอดิศร   ขวัญเกลี้ยง
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธนาวุฒิ
2. เด็กชายปัณณวัฑฒ์  คงดี
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  กุศลสุข
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  มณีนิล
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายวโรดม  ลุกเซน
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกตุวิจิตต์
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองศรีนุ่น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลากุล  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาววารดี  อักษรภักดิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.06 ทอง 5 1. เด็กชายปัญญา  ปลอดใจดี
2. เด็กหญิงรวิภา  จันทร์ดำ
 
1. นางสุกรีฑา  แสงรุ่ง
2. นางดารารัตน์  สุวรรณนุกูล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คะพันธ์
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เหมือนหนู
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  ยุทธิวัฒน์
2. เด็กหญิงมริสา  มากคงแก้ว
 
1. นางจำเนียร  ทองบุญยัง
2. นางสาวลัญจกร  ทองศรีนุ่น
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ภักดีชนะ
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 1. เด็กชายจักรรินทร์  บุญรัตน์
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมืองรักษ์
 
1. นายวิินัย  มีชัย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมน  ศรีกฤษ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เหมือนหนู
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชูเมือง
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยเดช
2. นางพัชรินทร์  ฤกษ์วรรณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กชายตะวัน  แก้วกล้า
2. เด็กชายศรัทธนิตย์  ห้าหยัง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ภักดีชนะ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยเดช
2. นางสาววารดี  อักษรภักดิ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  คงหนู
2. เด็กหญิงนันทนัช  คงฝ้าย
3. เด็กหญิงอังควิภา  มณีเศวต
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยเดช
2. นางสาววารดี  อักษรภักดิ์