สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุทธิกร  ทองน้ำแก้ว
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภักดี
 
1. นางสาวสุธิษา  ส่งสว่าง
2. นางยุวดี  คงจร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  ชัยเพชร
2. เด็กชายรัชพล  พิทักษ์
 
1. นางสาวสุธิษา  ส่งสว่าง
2. นางสาวพรรณรวีร์  จงไกรจักร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีวารินทร์
2. เด็กชายชานนท์  วังนิคม
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองน้ำแก้ว
 
1. นายภัทรพล  หนูแป้น
2. นางรัตนา  รัตนพันธ์