สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เพ็งจันทร์
 
1. นางบุษราภรณ์  บุญเอียด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดรัตน์
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกชพร  อุตตะระนาค
2. เด็กหญิงจิระญา  ป้องกัน
3. เด็กชายวัศพล  สิงโหพล
 
1. นางบุษราภรณ์  บุญเอียด
2. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ชูแสงศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยชนะ
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
2. นายสมเพียร  ศิลปวาที