สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทับทอง
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เพ็งจันทร์
 
1. นางบุษราภรณ์  บุญเอียด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดรัตน์
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รอดรัตน์
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกชพร  อุตตะระนาค
2. เด็กหญิงจิระญา  ป้องกัน
3. เด็กชายวัศพล  สิงโหพล
 
1. นางบุษราภรณ์  บุญเอียด
2. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ชูแสงศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยชนะ
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
2. นายสมเพียร  ศิลปวาที
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รอดรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ชูแสงศรี
 
1. นายสุทัศน์  ดำศรี
2. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายสหรัฐ  ชุมลาภ
 
1. นายสมเพียร  ศิลปวาที
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สิงโหพล
 
1. นายสุทัศน์  ดำศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สิงโหพล
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกชพร  อุตตะระนาค
 
1. นายบงกช  อุตตะระนาค
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พุกเจริญผล
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.83 เงิน 4 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สิงโหพล
 
1. นายสมเพียร  ศิลปวาที