สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.7 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  นิ่มเรือง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.32 ทอง 16 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เพิงแก้ว
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญมา
 
1. นางมรรษมน  อินทร์ช่วย
2. นางนันภัส  ดำพิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุดสวาท
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์