สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิสุทธฺกานต์  หยู่ใหม่
2. เด็กหญิงศศิยาภรณ์  จักรไชย
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แสงวิเชียร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชลทิชา  ทองหนูน
2. เด็กชายณัฐดนัย  ฤทธิชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมรักษ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สุทธิรักษ์
5. เด็กชายรามีล  มันสุวรรณ
6. เด็กหญิงเนตรตะวัน  จันทร์คง
 
1. นางบุญญา  ชูผอม
2. นางเพ็ญศรี  เพชรสุวรรณ
3. นางชญาภา  จงหมาย