สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงญาดา  รักษายศ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  นาคเกลี้ยง
3. เด็กหญิงปรียาณัฐ  ชูสังข์
4. เด็กหญิงภาวิตรา  สีหมูด
5. เด็กหญิงอาทิตญา  นาคเกลี้ยง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางเพ็ญศรี  เพชรสุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 21 1. เด็กหญิงกันญานัณฐ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลนิดา  อินทร์พรหม
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจนชล
4. เด็กหญิงยศวิมล  เจริญสุข
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สาทเวช
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางชญาภา  จงหมาย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.7 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  นิ่มเรือง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.32 ทอง 16 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เพิงแก้ว
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญมา
 
1. นางมรรษมน  อินทร์ช่วย
2. นางนันภัส  ดำพิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิสุทธฺกานต์  หยู่ใหม่
2. เด็กหญิงศศิยาภรณ์  จักรไชย
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แสงวิเชียร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายฐปนยศ  ทองมะลิ
2. เด็กหญิงประวีณา  ตุดเอียด
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แสงวิเชียร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุดสวาท
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ประทุมสังข์
 
1. นางสาวจตุพร  เนียมเกลี้ยง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชลทิชา  ทองหนูน
2. เด็กชายณัฐดนัย  ฤทธิชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมรักษ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สุทธิรักษ์
5. เด็กชายรามีล  มันสุวรรณ
6. เด็กหญิงเนตรตะวัน  จันทร์คง
 
1. นางบุญญา  ชูผอม
2. นางเพ็ญศรี  เพชรสุวรรณ
3. นางชญาภา  จงหมาย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กชายคฑาวุธ  ทองสง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  เนตรวงศ์
3. เด็กชายทวีศักดิ์  เจนชล
4. เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง
5. เด็กชายสิทธิ์นันท์  เพ็รชปาน
6. เด็กชายสุริยา  ไชยเดช
 
1. นายจรัล  บำรุงชู
2. นายวิสุทธิ์  นิ่มเรือง