สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนัสริน  หมาดหวันเสน
2. เด็กหญิงอัญญานี  ล๊ะอาหลี
3. เด็กชายเอกรินทร์  บัวสมัด
 
1. นางอุษณี  ลิ่มกุล
2. นางเอมอร  พืชมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรวิพล  ยีแก้ว
 
1. นายอภิรักษ์  ธรรมเสน่ห์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนาเดีย  ปะจู
2. เด็กหญิงปารวี  อิสสภาพ
 
1. นายอุทัย  สุวรรณรัตน์
2. นายเสถียร  ประสิทธากรณ์