สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงนูรัยณา  นิยมเดชา
 
1. นายก่อเดช  มุสลิมีน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนัสริน  หมาดหวันเสน
2. เด็กหญิงอัญญานี  ล๊ะอาหลี
3. เด็กชายเอกรินทร์  บัวสมัด
 
1. นางอุษณี  ลิ่มกุล
2. นางเอมอร  พืชมงคล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายราเชนทร์  พฤกษารัตน์
2. เด็กชายอนิรุจ  มุสลิมีน
3. เด็กหญิงเมลดา  นิยมเดชา
 
1. นายก่อเดช  มุสลิมีน
2. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรัทยา  ปะหวัง
 
1. นายอภิรักษ์  ธรรมเสน่ห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรวิพล  ยีแก้ว
 
1. นายอภิรักษ์  ธรรมเสน่ห์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนาเดีย  ปะจู
2. เด็กหญิงปารวี  อิสสภาพ
 
1. นายอุทัย  สุวรรณรัตน์
2. นายเสถียร  ประสิทธากรณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนาตาชา  หมันหนับ
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัชนิชา  มุสลิมีน
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาตาชา  หมันหนัน
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษ์ธรรม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายพีระยุทธ  ทามาศ
2. เด็กชายวรวุฒิ  แขกพงศ์
 
1. นางจุรึ  บริรักษ์
2. นางสาวอาอีฉ๊ะฮ์  สันสุวรรณไล
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงนะซูฮา  หมาน
3. เด็กหญิงรัชนัน  กล้ากสิกิจ
 
1. นางจินตนา  เจียรบุตร
2. นางสาวอาอีฉ๊ะฮ์  สันสุวรรณไล