สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายศิรเมท  บุญทองขาว
 
1. นางสอิ้ง  สันประภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสนมณี
2. เด็กชายธเนศ  แทนหนู
3. เด็กหญิงอรพิมล  คงไสย
 
1. นางสาวจันทิมา  เจะแหละหมัน
2. นางสุดา  สังหาด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 56.67 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวทัญญู  คงสงฆ์
 
1. นางสุดา  สังหาด