สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายอมรเทพ  ชูอำมร
 
1. นางสาวภัทรรินทร์  โชติศักดิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวรสาร
2. เด็กชายณัชพล  คชินทร
3. เด็กชายนฤเบศร์  ถาวรสาร
4. เด็กหญิงรัชฎา  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงวริสรา  ถาวรสาร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กายภูมิ
 
1. นางทัศนีย์  ทองบุตร
2. นายสมพร  รัตนพันธ์
3. นางธิดารัตน์  จันสังสา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกอร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงกฤติยา  ถาวรสาร
3. เด็กชายครรชิต  เพ็งชุม
4. เด็กชายชัยสิทธิ์  ถาวรสาร
5. เด็กชายภูผา  คงขลิก
6. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางธิดารัตน์  จันสังสา
2. นางทัศนีย์  ทองบุตร
3. นายทนง  ไชยทองคำ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กชายคริษฐ์  คชินทร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภิญโญประการ
3. เด็กชายศุภกฤษ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวฉันทวรรณ  สุขจ้อง
2. นายนฤชิต  ฤทธิ์รัตน์