สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโส สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 29 1. เด็กหญิงนัทนลิน  นวลประจักษ์
2. เด็กชายศุภชัย  สีเต้ง
 
1. นายเจนวิทย์   บุญชูวงศ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทภัทราภรณ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิยะดา  ขำนุรักษ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  พรหมขน
3. เด็กหญิงอภิรุจี  เพ็ชรเสรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   จันทภัทราภรณ์
2. นางสาวลำใย  โอเครา
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  นิลละออ
 
1. นายเจนวิทย์  บุญชูวงศ์