สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แรกรุ่น
2. เด็กหญิงสุตราภัทร  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณพงศ์
 
1. นางสมใจ  เพ็ชรพลพันธ์
2. นางจิรา  รัตนวงศ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงบุศรอ  อิสลาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  โต๊ะหมาด
 
1. นางเบญจมาศ  มีปาล
2. นางสาวชนันสิริ  ศรศิลป์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงภูษิดา  แกล้ววาที
 
1. นางเบญจมาศ  มีปาล
2. นางสาวชนันสิริ  ศรศิลป์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงซัลวา  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูเอียด
3. เด็กหญิงอัญชลี  มีลาย
 
1. นางสาวขวัญตา  จินดาลักษณ์
2. นางสาวสนาน  ชูสิน