สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงซันวานี  สุระพง
2. เด็กหญิงธัญชนก  รักหนู
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมูมาท
 
1. นางสุดารัตน์  เพชรสีหมื่น
2. นางสุภาพร  ภู่โชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปวีณา  สังสีเพชร
 
1. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจรรยามณฑ์  มาลารัตน์
2. เด็กชายสิริวัฒน์  จุลบล
 
1. นางณัฐชญานิษฐ์  ศรีเพชรแก้ว
2. นางสาวรัตนา  ปลอดศักดิ์