สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีนวลชาติ
 
1. นางสาวสนาน  ชูสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงซันวานี  สุระพง
2. เด็กหญิงธัญชนก  รักหนู
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมูมาท
 
1. นางสุดารัตน์  เพชรสีหมื่น
2. นางสุภาพร  ภู่โชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แรกรุ่น
2. เด็กหญิงสุตราภัทร  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณพงศ์
 
1. นางสมใจ  เพ็ชรพลพันธ์
2. นางจิรา  รัตนวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โวหาร
2. เด็กชายณัฐธี  แกล้ววาที
3. เด็กหญิงฟารีด๊ะ  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวภัคภร  สังข์สิงห์
2. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปวีณา  สังสีเพชร
 
1. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  แก้วเดียว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญรักษ์
3. เด็กหญิงปิตมณี  จันทิปะ
4. เด็กหญิงภคพร  แก้วขาว
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เชาวแพทย์
6. เด็กหญิงลิลาวะดี  นักดนตรี
7. เด็กหญิงวณิสา  เรืองนาค
8. เด็กหญิงสุนิษา  สุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงอภัครนันท์  ทองฉิม
10. เด็กหญิงเบญจพร  จันทร์ส่องแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ศรี  ผลแรก
2. นางสุดารัตน์  เพชรสีหมื่น
3. นางจิระวรรณ  บุญอมร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชยุตพงศ์  เกื้อกาญจน์
2. เด็กชายธนกฤต  รัตนโชติ
3. เด็กชายธนัช  ดาราไก
4. เด็กชายนันทพงศ์  ดาราโชติ
5. เด็กหญิงบุศรัตน์  ทวาสิโก
6. เด็กชายพงศ์เทพ  ส่งศรีอินทร
7. เด็กชายพสุธันย์  ศรีทันเดช
8. เด็กชายพีระภัทร  กะหวัง
9. เด็กหญิงรติมา  ลาภจุติ
10. เด็กชายศุภชัย  จันทร์รอด
11. เด็กชายสรายุทธ  อิสลาม
12. เด็กหญิงสุฮัยลา  ตักจิตร
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ชัยรัตน์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  กายแก้ว
15. เด็กชายอาคม  รักนิยม
 
1. นางสาวพิมพ์ศรี  ผลแรก
2. นายวิโชติ  เพชรสี่หมื่น
3. นางสาวสุจินต์  หมื่นราษฎร์
4. นางจิระวรรณ  บุญอมร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศักรินทร์  กองมี
 
1. นางจันทร์แรม  ปรเมษฐพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคำรพ  จงไกรจักร
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายติณณภพ  นพการ
 
1. นางจิรา  รัตนวงศ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  สมฤดี
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิยก
3. เด็กหญิงทักษิณา  เจ๊ะเต๊ะ
4. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์วงศ์
5. เด็กหญิงรัญรฎา  สุวรรณโน
6. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
 
1. นางรื่นฤดี  หล่อสุพรรณพร
2. นางจิรา  รัตนวงศ์
3. นางเบญจมาศ  มีปาล
4. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  สมฤดี
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิยก
3. เด็กหญิงกุลยา  สบูมาศ
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุวรรณเศวต
5. เด็กหญิงทักษิณา  เจ๊ะเต๊ะ
6. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์วงศ์
7. เด็กหญิงรัญรฎา  สุวรรณโน
8. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
 
1. นางรื่นฤดี  หล่อสุพรรณพร
2. นางเบญจมาศ  มีปาล
3. นางจิรา  รัตนวงศ์
4. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายกิตตินันท์  สมภูเวช
2. เด็กหญิงดัชนีย์  ทรงอนงค์
3. เด็กชายปริญญ์  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  พิศแลงาม
5. เด็กหญิงอัสมา  พินิจทรัพย์
6. เด็กหญิงแอนจิรา  ศรีนิจอิสลาม
 
1. นายวิโชติ  เพชรสี่หมื่น
2. นางมัชฌิม  ไชยพร
3. นางสาวพิมพ์ศรี  ผลแรก
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงบุศรอ  อิสลาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  โต๊ะหมาด
 
1. นางเบญจมาศ  มีปาล
2. นางสาวชนันสิริ  ศรศิลป์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงภูษิดา  แกล้ววาที
 
1. นางเบญจมาศ  มีปาล
2. นางสาวชนันสิริ  ศรศิลป์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงซัลวา  ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูเอียด
3. เด็กหญิงอัญชลี  มีลาย
 
1. นางสาวขวัญตา  จินดาลักษณ์
2. นางสาวสนาน  ชูสิน
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกวิสรา  รักสถาน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวพูล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขเอก
 
1. นางอุทัยทิพย์  รักษาเมือง
2. นางจีระพันธ์  โดยธรทรัพย์มณี
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชูหะรัญ
 
1. นางเพ็ญนภา  นิมิตร
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจรรยามณฑ์  มาลารัตน์
2. เด็กชายสิริวัฒน์  จุลบล
 
1. นางณัฐชญานิษฐ์  ศรีเพชรแก้ว
2. นางสาวรัตนา  ปลอดศักดิ์
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูบดินทร์  ดาบแสงทอง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีอุลิต
 
1. นางจีระพันธ์  โตยธรทรัพย์มณี
2. นางสาวชนันสิริ  ศรศิลป์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัฟฟาน  อิสลาม
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญถนอม
2. เด็กชายนฤพล  วรชาติ
3. เด็กชายภูบดินทร์  ดาบแสงทอง
4. เด็กชายอนาวิน  จุบรรณ
5. เด็กชายอัครพล  รับไทรทอง
6. เด็กหญิงอัญญาณี  จันทร์ทอง
7. เด็กชายอัฟฟาน  อิสลาม
 
1. นางปราณี  พิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์ศรี  ผลแรก
3. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร