สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหอยราก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยนันท์  สุขสังข์
 
1. นายสำเริง  วรรณทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  พันธ์ชู
2. เด็กชายทิวัตถ์  ไมตรีจิตต์
3. เด็กหญิงพรธิรา  เขียวย้อย
 
1. นางพรรณธินี   ตันศิริพัฒนกุล
2. นางศิวรี  ชายสุทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลดา  บัวนวล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์ชู
3. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วพิทักษ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา   ทองมี
5. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์สังสา
 
1. นางพรรณธินี   ตันศิริพัฒนกุล
2. นางศิวรี  ชายสุทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายธำมรงค์  ไตรสุวรรณ
 
1. นายเกียรติกร  พุ่มพิม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  กลั่งเนียม
 
1. นายเกียรติกร  พุ่มพิม