สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงประกายดาว  ช่วยแท่น
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวนิดา  เพ็งหนู
 
1. นางสาววริษฐา  เมฆตรง
2. นายพิเชษฐ์  แสงกระจ่าง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรศักดิ์   เอี้ยวงามดี
 
1. นางสาววริษฐา   เมฆตรง