สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงประกายดาว  ช่วยแท่น
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวนิดา  เพ็งหนู
 
1. นางสาววริษฐา  เมฆตรง
2. นายพิเชษฐ์  แสงกระจ่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ  เพ็งหนู
 
1. นางอนุกูล  จันทร์ปาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เอียดเหตุ
2. เด็กหญิงนิศามณี  ยอดหนู
 
1. นางสาวสมใจ  จันทร์ศิริ
2. นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สังข์เพ็ชร
2. เด็กชายศุภชัย  อรชร
 
1. นางสาวสมใจ  จันทร์ศิริ
2. นางสาววริษฐา  เมฆตรง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงปารมี  นิลบุตร
 
1. นางสาววริษฐา   เมฆตรง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรศักดิ์   เอี้ยวงามดี
 
1. นางสาววริษฐา   เมฆตรง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปารมี  นิลบุตร
 
1. นางสาววริษฐา   เมฆตรง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 11 1. เด็กชายชิตษณุพงษ์  เขียวน้อย
2. เด็กชายณัฐพล   ยิ้มหยู
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวทอง
 
1. นายฮัสสัน   จิตรบรรทัด
2. นายจีรศักดิ์  ปะหวัึง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 15 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เอียดเหตุ
2. เด็กหญิงปพิชญา   ขวัญแก้ว
3. เด็กชายเทพเทวรรณ์  หัสรังษี
 
1. นางรัตติกาล  นิลอนันต์
2. นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด