สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิดา  กรอบแก้ว
 
1. นางกัลยาภรณ์  วงศ์สมุทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์   ปราณสุข
 
1. นางสาวสุจิรา   ขาวเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรปะวี   ทศพร้อม
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปราณสุข
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นางสาวสุจิรา  ขาวเรือง
2. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 1. นางสาวปิยะฉัตร  เพ็ญจันทร์
 
1. นางฐิติรัตน์  พูลเทพ