สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฌิลลิกา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางกัลยาภรณ์  วงศ์สมุทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธุมวดี  เรืองโรจน์
2. เด็กชายรชฏ  ชูสุข
3. เด็กหญิงสุชาดา  คงสุข
 
1. นายอุทัย  เพชรอนันต์
2. นางยินดี  ณ นคร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพรธิดา  ส่งแสง
 
1. นางสาวสุจิรา  ขาวเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิษฐปาน
2. เด็กหญิงนภาพร  บุญชัย
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางพรทิพย์  นุ่นสังข์
2. นางยินดี  ณ นคร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวขวัญธิดา  จงไกรจักร
2. เด็กหญิงชนิดา  กรอบแก้ว
 
1. นางชุติมา  สุขไกรไทย
2. นายอุดมนันท์  นันทกาญจน์