สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวปอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  คงคล้าย
3. เด็กหญิงอรอุมา  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยกย่อง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อ่วมคง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยกย่อง