สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตต์  เทพพานิช
 
1. นางวริษา  ชนะสงคราม
 
2 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาวีย์  จีนศรีคง
2. เด็กหญิงวันวิสา  เกิดวั่น
3. เด็กชายอชิตพล  โยธารักษ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
2. นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 17 1. เด็กชายนิธิภัทร  ฤทธิชัย
2. เด็กชายรามินทร์  หอมเกตุ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  มหาสุข
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชัยรัตน์
2. นางสุกัลยา  เรืองรักษ์