สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตต์  เทพพานิช
 
1. นางวริษา  ชนะสงคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกัลญา  บุญประสิทธิ์
 
1. นางวนาลิน  เกิดสมจิตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพิ่มพูน
 
1. นางวนาลิน  เกิดสมจิตต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูพิฤทธิ์
2. เด็กหญิงณฐกร  คงมณี
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.62 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนากร  แสงสุริยันต์
2. เด็กชายสหชัย  โยธารักษ์
 
1. นางจีรวรรณ์  กลั่นสุวรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 16.35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสุริโย  ขวัญทอง
2. เด็กชายอิทธิกร  ขาวเสน
 
1. นางจีรวรรณ์  กลั่นสุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวันวิสา  เกิดวั่น
2. เด็กชายอชิตพล  โยธารักษ์
 
1. นางจีรวรรณ์  กลั่นสุวรรณ
2. นางนิธินันท์  อธิวัฒน์กานนท์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณรงค์  บรรจงดัด
2. เด็กชายธนากร  พลเพียร
 
1. นายสวัสดิ์  สุภาเพ็ชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนากร   แสงสุริยันต์
 
1. นายเอกชัย  อนุรักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  นาคเชียร
 
1. นายสวัสดิ์  สุภาเพ็ชร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีรัตน์
 
1. นางวนาลิน  เกิดสมจิตต์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรกนก  พลพิชัย
2. เด็กชายรุ่งวิกรัย  วิเศษโวหาร
 
1. นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์
2. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายวีรภัทร  โกศัยพัฒ
2. เด็กชายเด่นชัย  ชุมแก้ว
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
2. นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยนวล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์
2. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาวีย์  จีนศรีคง
2. เด็กหญิงวันวิสา  เกิดวั่น
3. เด็กชายอชิตพล  โยธารักษ์
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
2. นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 17 1. เด็กชายนิธิภัทร  ฤทธิชัย
2. เด็กชายรามินทร์  หอมเกตุ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  มหาสุข
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชัยรัตน์
2. นางสุกัลยา  เรืองรักษ์