สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมูนา  เพอสะและ
 
1. นางสุดารัตน์  ชลธาร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงนาตาลี  เหล๊าะเหม
2. เด็กหญิงนารีีมาลย์  รัตนคำ
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ปาลาวัน
 
1. นางสาวสุไรยา  หมะจิ
2. นายสุกรี  หมีคง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนีรนุช  หมัดสมหวัง
2. เด็กหญิงมาริษา  หมิแหม
3. เด็กหญิงสิรินดา  นิยมเดชา
 
1. นายสุกรี  หมีคง
2. นางสาวสุไรยา  หมะจิ