สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤกษ์อุไร
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.19 ทอง 22 1. เด็กชายพรชพล  ส่งแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาวี  ทิศนุ่น
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วนก
2. นางสาววราพร  แซ่ลิ่ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.79 ทอง 20 1. เด็กชายภรภัทร  โสคะโน
2. เด็กหญิงสุนิสา  ชูช่วง
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วนก
2. นางสาววราพร  แซ่ลิ่ม
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายคณิน  ภู่สกุล
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วนก