สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงนุศรา  แท่นแสง
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายคชานนท์  ประแจ
 
1. นางชนาภา  เลิศสุวรัฒน์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  หนูรอด
2. เด็กชายณัฐวัล  กันเกศ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  นกแก้ว
 
1. นางสาววราพร  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวนิตติยา  แก้วนก