สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  พันศรีนวน
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤฎี  มณีรัตน์
2. นางสาวฐิตารีย์  แก้วขาว
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวพร  อมรกล
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉิมวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา  คงประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวริศรา  แพรกเมือง
5. เด็กหญิงอนันตดา  คุระวรรณ์
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นางทัศวลี  ทิพย์มาศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  โยสะกา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสม
4. เด็กหญิงสุธิดา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงอรวีร์  กันยะติ
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์รัตน์
2. นางสาวณัฐทกานต์  คงรักษ์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระบิล
4. นางสาวสารี่ญา  หัดชา
5. เด็กหญิงอริศรา  เอมเอก
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นางสาวนงนาฎ  หวั่นซ่วน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ฝอยทอง
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ภูมีคง
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว