สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภัชชา  แสงงาม
 
1. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอติเทพ  สุขชู
 
1. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  พันศรีนวน
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤฎี  มณีรัตน์
2. นางสาวฐิตารีย์  แก้วขาว
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปานทิพย์  ปานแก้ว
2. เด็กชายเอกภพ  ขอสวัสดิ์
 
1. นางสลักจิต  เจริญพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.32 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภัทรพล  เนาวโคอักษร
2. เด็กชายสหรัฐ  สุขสุด
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  สุขศรีวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวพร  อมรกล
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉิมวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา  คงประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวริศรา  แพรกเมือง
5. เด็กหญิงอนันตดา  คุระวรรณ์
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นางทัศวลี  ทิพย์มาศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  โยสะกา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสม
4. เด็กหญิงสุธิดา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงอรวีร์  กันยะติ
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์รัตน์
2. นางสาวณัฐทกานต์  คงรักษ์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระบิล
4. นางสาวสารี่ญา  หัดชา
5. เด็กหญิงอริศรา  เอมเอก
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นางสาวนงนาฎ  หวั่นซ่วน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กชายพันธกานต์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ฝอยทอง
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพนันท์  นุ่นวิเชียร
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ภูมีคง
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสารี่ญา  หัดชา
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินนุ่น
2. เด็กหญิงนุศรา  สุขศรีนวล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยมุติ
 
1. นายธีรศักดิ์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนาฎ  หวั่นซ่วน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวณัฐกาญจน์  คงรักษ์
2. เด็กหญิงภาวนียา  พันธพงศ์
3. เด็กชายอัครชัย  หนูสงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนาฎ  หวั่นซ่วน