สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  สุวรรณสังข์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงเจริญตา  หาญปาน
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ช่อผูก
2. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วใหญ่
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์สมมิตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
2. นางอุไร  บุญศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์คล้าย
 
1. นางสาววันวิสา  ดารากัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 1. เด็กชายธิปไตย  สุวรรณสังข์
2. เด็กหญิงปลื้มกมล  สุขแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
2. นางสาวพัชรี  แซ่ลิ่ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.79 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฑาดา  แก้วนาค
2. เด็กชายฐานนันท์  ทองอนันท์
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
2. นางสาววันวิสา  ดารากัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำเกิด
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ทวนดำ
2. เด็กหญิงจุฑาดา  แก้วนาค
3. เด็กหญิงพัชรี  พุทธเสน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอรกช  ดวงจันทร์
6. เด็กชายอินทิรา  วิชาธร
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริรัตน์
2. นางอรวรรณ  กรดแก้ว
3. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ