สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วแกมทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายธีรนนท์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวพัชรี  แซ่ลิ่ม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายชยพล  เถาว์มูล
2. เด็กชายอชิระ  บุญศิริ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายภูริภัค  แก้วนิล
2. เด็กชายฮาซิม  มัสแหละ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฑิตตา  นิจศักดิ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อิ่นคำ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ฐานะวัฒนา
2. เด็กหญิงวันวิสา  คงเมือง
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์