สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทองขาว
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณภัทร  ศิริสมบัติ
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณพงค์  แก้วเมือง
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คงรอด
3. เด็กหญิงมณสิชา  เพ็ญบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
2. นางสาวอุไร  บุญศรี