สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงวรรวลี  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  สุวรรณสังข์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เดชศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วแกมทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายเพชรชรัส  รัตนวรรณี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงเจริญตา  หาญปาน
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่วยปรางค์
2. เด็กหญิงพอพัฒน์  รัตนพันธ์
3. เด็กชายอชิระ  บุญศิริ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
2. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทองขาว
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งสังข์
2. เด็กหญิงศศินาฎ  ขรัวทองเขียว
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์มา
 
1. นางอรวรรณ  กรดแก้ว
2. นางสาวดุษฎี  ไตรสุวรรณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทนพงศ์  กู้เมือง
2. เด็กชายเข็มชัย  รัญเพ็ชร
 
1. นางอรวรรณ  กรดแก้ว
2. นางสาวดุษฎี  ไตรสุวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณภัทร  ศิริสมบัติ
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณพงค์  แก้วเมือง
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คงรอด
3. เด็กหญิงมณสิชา  เพ็ญบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
2. นางสาวอุไร  บุญศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ช่อผูก
2. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วใหญ่
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์สมมิตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
2. นางอุไร  บุญศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์คล้าย
 
1. นางสาววันวิสา  ดารากัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 1. เด็กชายธิปไตย  สุวรรณสังข์
2. เด็กหญิงปลื้มกมล  สุขแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
2. นางสาวพัชรี  แซ่ลิ่ม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.79 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฑาดา  แก้วนาค
2. เด็กชายฐานนันท์  ทองอนันท์
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
2. นางสาววันวิสา  ดารากัย
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกิจสิงหา  ปานเภรี
2. เด็กหญิงอินทิรา  วิชาธร
 
1. นางสาวอุไร  บุญศรี
2. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายธีรนนท์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวพัชรี  แซ่ลิ่ม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำเกิด
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กชายชยพล  เถาว์มูล
2. เด็กชายอชิระ  บุญศิริ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายภูริภัค  แก้วนิล
2. เด็กชายฮาซิม  มัสแหละ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฑิตตา  นิจศักดิ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อิ่นคำ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ฐานะวัฒนา
2. เด็กหญิงวันวิสา  คงเมือง
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ทวนดำ
2. เด็กหญิงจุฑาดา  แก้วนาค
3. เด็กหญิงพัชรี  พุทธเสน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอรกช  ดวงจันทร์
6. เด็กชายอินทิรา  วิชาธร
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ศิริรัตน์
2. นางอรวรรณ  กรดแก้ว
3. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 20 1. เด็กชายปริญญา  เดชบุญช่วย
2. เด็กชายภานุวิชญ์  หอยแก้ว
3. เด็กหญิงสวิชญา  ศรีนวล
 
1. นางสาวขวัญดี  ควบคุม
2. นางสาวดวงกมล  แก้วมีศรี