สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.12 ทอง 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่พิทักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  สุขสอาด
 
1. นางสาวสุจิรา  ภักดีพันธ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อักษรภักดิ์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สุขบ้านบอน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  มาลัยทอง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิชัยยุทธ
5. เด็กหญิงพืราวรรณ  ช่วยทนุ
6. เด็กหญิงศศิธร  สว่างรัตน์
 
1. นางสาวอนงค์  ชูเจริญวงศ์