สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาลีเลิศ
 
1. นายแทนไท  ขาวทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.32 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐพล  นิยมรส
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ทองแท้
 
1. นายสมชาย  กัญจนกาญจน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคฑาวุธ  ชนสงคราม
2. เด็กชายปิยะ  นวลศรี
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  วงศ์สุนทร