สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงฐาปณี  สงวนถ้อย
 
1. นางสาวนุชนาถ  สุขบาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สีมาเพชร
 
1. นายแทนไท  ขาวทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาลีเลิศ
 
1. นายแทนไท  ขาวทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.32 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐพล  นิยมรส
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ทองแท้
 
1. นายสมชาย  กัญจนกาญจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธนกร  ศรเดช
2. นายอนันทวัฒน์  ชัยโย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ณรงค์ฤทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคฑาวุธ  ชนสงคราม
2. เด็กชายปิยะ  นวลศรี
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  วงศ์สุนทร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.12 ทอง 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่พิทักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  สุขสอาด
 
1. นางสาวสุจิรา  ภักดีพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลดา  ดุกสุกแก้ว
 
1. นางสาวกานดา  คันธิก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวกิตติมา  เพชรมนต์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นางสาวน้ำเพชร  จันทร์มาศ
 
1. นางสาวกิตติมา  เพชรมนต์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อักษรภักดิ์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สุขบ้านบอน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  มาลัยทอง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิชัยยุทธ
5. เด็กหญิงพืราวรรณ  ช่วยทนุ
6. เด็กหญิงศศิธร  สว่างรัตน์
 
1. นางสาวอนงค์  ชูเจริญวงศ์