สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  หิรัญ
2. เด็กชายชิติพัทธ์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ขรัวทองเขียว
 
1. นางศุภกัญญา  ปักษี
2. นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นแก้ว
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 22 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คงช่วย
2. เด็กชายพีรพล  สุระชัย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สกุลเลิศวิริยะ
 
1. นางศรีอุบล  เขียวคง