สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวชิราพรรณ  ชูเสือหึง
 
1. นางศุภกัญญา  ปักษี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.83 เงิน 15 1. เด็กหญิงภัสรา  วันเรียน
 
1. นางนงเยาว์  ชูทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยชุมพล  มีนิ่ม
 
1. นางนงเยาว์  ชูทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  หิรัญ
2. เด็กชายชิติพัทธ์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ขรัวทองเขียว
 
1. นางศุภกัญญา  ปักษี
2. นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอมราวดี  โกเมศ
2. เด็กหญิงอริยา  คงจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นแก้ว
2. นางศุภกัญญา  ปักษี
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 22 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คงช่วย
2. เด็กชายพีรพล  สุระชัย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สกุลเลิศวิริยะ
 
1. นางศรีอุบล  เขียวคง