สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญส่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  เวชพิทักษ์
3. เด็กชายพงค์เพชร  อักษรพิบูลย์
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
2. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ใหม่เมือง
2. เด็กหญิงอุไรพร  สืบสุวรรณ
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายภูวมินทร์  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  หลีประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรุณกมล  จบฤทธิ์
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  คงจ้อย
3. เด็กชายทศพร  เมืองสถิตย์
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนภัทร  จงดู
2. เด็กหญิงปุณยพร  ประสิทธิชัยกิจ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ครองยุทธ
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
2. นางจุฑารัตน์  ฤทธิรัตน์