สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงญาณิน  ชนะรงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์  กุลรัศมิ์ชลากร
2. เด็กชายสุชาครีย์  สวัสดิพันธ์
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  แซมโพธิ์
 
1. นางวรรณา  วงศ์สุริยามาศ
2. นางจุฑารัตน์  ฤทธิรัตน์