สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงญาณิน  ชนะรงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ละออเอี่ยม
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญส่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  เวชพิทักษ์
3. เด็กชายพงค์เพชร  อักษรพิบูลย์
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
2. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์  กุลรัศมิ์ชลากร
2. เด็กชายสุชาครีย์  สวัสดิพันธ์
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  แซมโพธิ์
 
1. นางวรรณา  วงศ์สุริยามาศ
2. นางจุฑารัตน์  ฤทธิรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ช้างงาม
3. เด็กหญิงปิ่นณภา  บุญโก
4. เด็กหญิงพิศนาฏ  หนูดำ
5. เด็กหญิงวนิดา  ศรีแป้น
 
1. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
2. นางสบาย  ปุรินทราภิบาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภา  นุ่นเก็ต
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.46 ทอง 10 1. เด็กชายวัชรพล  คำเงิน
2. เด็กหญิงสิริลักษมี  นาคฤทธิ์
 
1. นางสบาย  ปุรินทราภิบาล
2. นางราตรี  บริพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปรมสุข
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เปรมสุข
3. เด็กหญิงดวงแก้ว  สีดอกไม้
4. เด็กหญิงนิศานาถ  เกิดเมฆ
5. เด็กหญิงพัชริดา  คงขาว
6. เด็กหญิงพุธธิมา  มาศพิทักษ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูแก้ว
8. เด็กหญิงรุจิพร  ใสหลวง
9. เด็กหญิงเกศสิณี  พิบูลย์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงแคธลียา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสบาย  ปุรินทราภิบาล
2. นางจรรยา  เกิดคง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ใหม่เมือง
2. เด็กหญิงอุไรพร  สืบสุวรรณ
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายภูวมินทร์  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  หลีประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรุณกมล  จบฤทธิ์
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  คงจ้อย
3. เด็กชายทศพร  เมืองสถิตย์
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวิสรา  วงศ์สุนทร
2. เด็กหญิงจิราพร  ฝาระมี
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญส่ง
4. เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วรัตน์
5. เด็กหญิงนิชาภา  นุ่นเก็ต
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทองเกต
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ครองยุทธ
8. เด็กหญิงอรอุมา  วิโรจน์รัตนา
9. เด็กหญิงอรอุมา  จบฤทธิ์
10. เด็กหญิงอังคณา  แป้นชาติ
 
1. นางเดือนน้อย  สมคง
2. นางจรรยา  เกิดคง
3. นางจุฑารัตน์  ฤทธิรัตน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนภัทร  จงดู
2. เด็กหญิงปุณยพร  ประสิทธิชัยกิจ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ครองยุทธ
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
2. นางจุฑารัตน์  ฤทธิรัตน์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐศรา  โสวภาค
2. เด็กหญิงวริศรา  รณศิริ
3. เด็กหญิงวาสนา   สังข์เมียน
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
2. นางสบาย  ปุรินทราภิบาล
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต  ชูศรี
2. เด็กชายธนภัทร  รณศิริ
3. เด็กหญิงธัญชนิต  เพชรเส้ง
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางสุนิตรา  ทวีสุข