สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   คงคุด
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   คำนิล
3. เด็กหญิงหัททิญา   ศิลาพรหม
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
2. นางละออ   จันทร์จุไร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   มรรคมนตรี
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   ทองแกมแก้ว
3. เด็กหญิงโสภิตาพร   เข็มเพชร
 
1. นายจิรศักดิ์   สุรภาพ
2. นายอรุณ   สงมี