สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พังทอง
 
1. นางณัฐพร  ศิริธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสิปาง   หงษ์แก้ว
 
1. นางณัฐพร  ศิริธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 16.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพงศทัศ   บุญช่วย
2. เด็กชายภีมพล   มาตตุการักษ์
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวีรกร   โปศรี
2. เด็กหญิงแพรวนภา   ปลอดไหม
 
1. นายสมยศ   เอียดแก้ว
2. นายมนัส  ชื่นสุราษฎร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมาริษา    คงช่วย
2. เด็กหญิงอารยา    กิจการ
 
1. นายสมยศ   เอียดแก้ว
2. นายมนัส  ชื่นสุราษฎร์