สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พังทอง
 
1. นางณัฐพร  ศิริธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสิปาง   หงษ์แก้ว
 
1. นางณัฐพร  ศิริธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   คงคุด
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   คำนิล
3. เด็กหญิงหัททิญา   ศิลาพรหม
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
2. นางละออ   จันทร์จุไร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญกมล   อุณบัวแก้ว
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก   โปศรี
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี   อัศวโกสินชัย
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
2. นางละออ   จันทร์จุไร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 16.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพงศทัศ   บุญช่วย
2. เด็กชายภีมพล   มาตตุการักษ์
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงนิตยา   ขวัญแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญศรี    สินทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชานิตา   กอหญ้ากลาง
2. เด็กหญิงณภัทรฐิกานต์   ภูมีคง
3. เด็กหญิงอรษา   คันธฬิกา
 
1. นายมนัส  ชื่นสุราษฎร์
2. นายสมยศ   เอียดแก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายภูวเนตร   ฤทธิจบ
2. เด็กชายสวัสดิวัฒน์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสมยศ   เอียดแก้ว
2. นายมนัส  ชื่นสุราษฎร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวีรกร   โปศรี
2. เด็กหญิงแพรวนภา   ปลอดไหม
 
1. นายสมยศ   เอียดแก้ว
2. นายมนัส  ชื่นสุราษฎร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมาริษา    คงช่วย
2. เด็กหญิงอารยา    กิจการ
 
1. นายสมยศ   เอียดแก้ว
2. นายมนัส  ชื่นสุราษฎร์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   มรรคมนตรี
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   ทองแกมแก้ว
3. เด็กหญิงโสภิตาพร   เข็มเพชร
 
1. นายจิรศักดิ์   สุรภาพ
2. นายอรุณ   สงมี
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 16 1. เด็กชายพชร   ทรงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทัตดา   สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเอมิกา   ทองจำรัส
 
1. นางสาวกฤตติยา   รัตนนุพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญศรี   สินทอง