สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายบูรพา  กาญจนานนท์
 
1. นางสาวสายสมร  ศรีเจริญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ขุนชี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  แซ่เข่า
3. เด็กชายวิริยะ  จิตนาธรรม
4. เด็กชายอาณัติ  หลุมเจริญ
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สธรรมบุตร
6. เด็กชายไกรนรา  ถาวระ
 
1. นางสาวจินตนา  ปรีดาศักดิ์
2. นางนิยพร  พัฒนะจำรูญ
3. นางดารา  ลิ่มพานิช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.33 ทอง 11 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปานประยูร
2. เด็กชายยุทธวีย์  สุวรรณเปี่ยม
3. เด็กชายเมธัส  เดชบำรุง
 
1. นางเฉลียว  สีคง
2. นางราตรี  ไชยวรรณ์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มัดอุสัน
 
1. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง