สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายการิน  ช่วยคล้าย
2. เด็กชายนัฏฐวัฒน์  บุญศิริ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  รวยรื่น
4. เด็กหญิงรัตนา  แหลมรุ่งเรือง
5. เด็กชายศักดินนท์  สุวรรณอักษร
6. เด็กชายสุเมธ  สธรรมบุตร
 
1. นางดารา  ลิ่มพาณิช
2. นางราตรี  ไชยวรรณ์
3. นางสาวรัชนีวรรณ  โชติกะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกันติชา  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงปิ่นอันดา  ทรงชัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  รอดสอน
 
1. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง
2. นางจินตนา  ปรีดาศักดิ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชราภา  หนูพุ่ม
2. เด็กหญิงสายธาร  จันทมาศ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณอักษร
 
1. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง
2. นางสายสมร  ศรีเจริญ