สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 23.1 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพนดล  ดำนุ้ย
2. เด็กชายพิษณุ  ฐานะวัฒนา
 
1. นางนิยพร  พัฒนะจำรูญ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจักรินทร์  คงทอง
2. เด็กชายศุภฤกษ์  บางดี
 
1. นางสาวสายสมร  ศรีเจริญ
2. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง