สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เอียดคง
 
1. นางจีรวรรณ์  เดชเดชะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
 
1. นางจีรวรรณ์  เดชเดชะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
2. เด็กหญิงสุจิรา  ทองรักจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
2. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีพนัง
 
1. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.46 ทอง 13 1. เด็กชายนพรัตน์  จินโน
2. นางสาวปิยนุช  ผลเจริญ
 
1. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
2. นางชะเอม  ชีช้าง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เยื้อนหนูวงศ์
2. เด็กหญิงอธิชา  แก้วหนู
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษฎารัตน์  สุขถนอม
2. เด็กชายประวิทย์  ชูจันทร์
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางวิภาพร  หงส์ชั้น
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กันหาชาลี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ปาระมาศ
3. เด็กหญิงศศิ  คะเนย์
 
1. นางวิภาพร  หงส์ชั้น
2. นางนิตยา  หมื่นเดช